Colocviul Evrika-Cygnus 2009

În zilele de 4 – 6 septembrie 2009 s-au desfăşurat la Suceava lucrările celei de a 15-a ediţie a Colocviului Naţional de Fizică EVRIKA – CYGNUS (cu participare internaţională) organizată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava, Societatea Română de Fizică, Asociaţia Profesorilor de Fizică din Învăţământul Preuniversitar din România, Redacţia revistei de Fizică EVRIKA şi Societatea Ştiinţifică CYGNUS – centru UNESCO Suceava. Colectivul de organizare a manifestării a inclus 14 profesori, coordonatorul de program fiind dl. prof. Lucian Lungu de la Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava, directorul Revistei de Fizică şi Matematică aplicată CYGNUS – Suceava. Lucrările au fost deschise în după-amiaza zilei de 4 septembrie 2009 printr-o scurtă şedinţă cu caracter festiv la care au rostit scurte alocuţiuni dna prof. dr. Carmen Gina Ciobâcă – inspector la IŞJ Suceava, dl prof. univ. dr. Eugen Lakatoş – Târgovişte, dl. prof. dr. Ion Dan Chirilă – preşedintele Asociaţiei Profesorilor de Fizică din Învăţământul Preuniversitar din România (Braşov), dl Emilian Micu – redactor şef al revistei EVRIKA (Brăila) şi dl prof. Victor Şutac – preşedintele Societăţii Ştiinţifice CYGNUS – centru UNESCO Suceava, după care s-a trecut la prezentarea şi susţinerea referatelor şi comunicărilor incluse în plenul programului Colocviului.

Cele 77 de lucrări înscrise în programul manifestării au fost grupate pe 7 secţiuni, 5 lucrări fiind incluse, pentru prezentare, în plenul Colocviului. Secţiunile şi numărul de lucrări aferent au fost: Rolul Fizicii în învăţământul preuniversitar (4 lucrări), Studiul interdisciplinar al Fizicii (9 lucrări), Metode experimentale şi mijloace de învăţământ (20 lucrări), Cercetări în domeniul Fizicii contemporane (15 lucrări), Aplicaţii ale instrumentaţiei virtuale în experimentele de Fizică (2 lucrări), Astronomie şi Astrofizică (16 lucrări) şi Matematică aplicată în Fizică (6 lucrări). Tema fundamentală a acestei ediţii a Colocviului a fost „FIZICA – PROPULSOR AL REALIZĂRILOR TEHNICE ŞI TEHNOLOGICE DE PERFORMANŢĂ” ceea ce explică ponderea mai mare a lucrărilor ce vizează interdisciplinaritatea, cercetările în domeniul Fizicii contemporane, astronomia şi astrofizica.

Programul manifestării a inclus şi două mese rotunde cu temele: „ESTE ÎN ACEST MOMENT ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC (SUPERIOR) UN ÎNVĂŢĂMÂNT DE MASĂ? (DE CE S-A DEGRADAT ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC?) şi „PUBLICAŢIILE EVRIKA ŞI CYGNUS – PREZENT ŞI PERSPECTIVE”. Prima temă a fost propusă şi apoi condusă în cadrul discuţiilor de către dl prof. dr. Eugen Lakatoş de la Universitatea VALAHIA din Târgovişte iar a doua de către profesorii Emilian Micu şi Romulus Sfichi – redactori şefi ai celor două publicaţii (EVRIKA şi, respectiv, CYGNUS).

Reţine atenţia faptul că această ediţie a Colocviului a inclus un număr mai mare de lucrări decât ediţiile precedente şi că printre autori se remarcă nume din afara graniţelor ţării: Republica Moldova, în primul rând, RP Chineză, Marea Britanie, SUA şi Canada.

Aşadar, o participare internaţională mai consistentă faţă de ediţiile precedente – aspect pe care sperăm să-l amplificăm în ediţiile anuale ale Colocviului din viitor spre a putea vorbi de o întrunire ce include cu pondere relevantă participarea internaţională cu consecinţe benefice pentru învăţământul românesc.

După epuizarea lucrărilor din plenul manifestării (4 septembrie 2009), lucrările s-au desfăşurat pe două compartimente: secţiunile I, II, III, IV, V şi VII (moderator – prof. Romulus Sfichi) şi secţiunea a VI-a (Astronomie şi Astrofizică – moderator prof. dr. Petru Crăciun). Este de menţionat că în Compartimentul al doilea, sub conducerea dlui prof. dr. Petru Crăciun, s-a desfăşurat şi un concurs cu caracter naţional al elevilor la Astronomie.

Ziua a doua a Colocviului (5 septembrie 2009) a fost programată pentru susţinerea şi prezentarea lucrărilor incluse în cadrul celor 7 secţiuni ale Colocviului şi care au debutat cu prezentarea (de la distanţă, din Bucureşti – videoconferinţă) dlui dr. ing. Florin Munteanu „ROLUL FIZICII NELINIARE ÎN STRUCTURA SOCIETĂŢII CONŞTIINŢEI” care s-a bucurat de un viu interes în rândul participanţilor la Colocviu prin viziunea şi originalitatea mesajului cu privire la spectrul viitorului pentru ştiinţă în general iar pentru Fizică în special. Marea varietate şi diversitate a materialelor prezentate face dificilă încercarea de a sintetiza conţinutul acestora şi, ca urmare, ne vom rezuma în a sublinia doar câteva aspecte ce ni se par esenţiale în legătură cu preocupările profesorilor de Fizică (şi nu numai) din învăţământul preuniversitar şi universitar aşa cum sunt ele reflectate în referatele şi comunicările manifestării.

● În primul rând aş sublinia părerea cvasiunanimă că, învăţământul preuniversitar în general şi cel al Fizicii în special din România, continuă a se deprecia în cadrul unei aşa zise reforme interminabile şi fără orizont. Ca urmare, se impun măsuri ferme ale organelor de decizie care trebuie să facă dovada competenţei profesionale înlăturând diletantismul, subiectivismul şi arbitrariul precum şi imixtiunea neavenită a politicului în procesul instructiv-educativ de factură publică prin şcoli. În acest sens s-a hotărât în cadrul Colocviului (prima masă rotundă) redactarea unei scrisori deschise cu conţinut adecvat adresată Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării din România.

● Aplicarea conceptului de învăţământ ştiinţific integrat în şcoala românească preuniversitară impune revizuirea şi recorelarea programelor analitice şcolare într-o viziune sistemică astfel încât interdisciplinaritatea, transdisciplinaritatea etc. să fie viabile, să existe ca atare şi nu ca deziderate nerealizabile.

● Au dispărut fără motivaţie capitole întregi de Fizică, cu consecinţe grave pentru coerenţa disciplinei, din programele analitice cum ar fi: mecanica fluidelor, electrostatica, Fotometria ş.a. Cum să faci circuite electrice de curent alternativ fără a cunoaşte condensatorul electric de pildă? Este necesară regândirea şi experimentarea unor manuale globale şi sintetice care să reflecte posibilitatea traducerii în practică a conceptului ca atare în mod logic, coerent, armonios fără discontinuităţi, spaţii goale şi întunecate în reprezentarea fenomenelor din natură şi societate. În acest context este necesară acordarea unei deosebite atenţii corelării programelor analitice ce vizează ştiinţele fundamentale (Fizică, Chimie etc) cu disciplinele tehnice fundamentale din liceele de profil tehnic şi tehnologic (Mecanică tehnică, Rezistenţa materialelor, Electrotehnică generală, Electronică industrială, Radiotehnică etc.) pentru evitarea paralelismului şi suprapunerilor contraproductive.

● O bună parte din referatele şi comunicările susţinute tratează probleme de Fizică modernă şi noile direcţii de cercetare printre care geometria fractală, teoria constructală, aspecte legate de învăţământul elementar de Fizică cuantică şi relativistă etc. Este de reţinut, în context, corelarea cu noi metode experimentale şi mijloace de învăţământ realizate şi propuse pentru licee (colegii) şi şcoli generale cu adecvarea necesară unei corecte şi obiective evaluări şcolare concomitent cu creşterea calităţii actului educaţional.

● De o deosebită atenţie s-au bucurat lucrările noilor secţiuni introduse în programul Colocviului: Astronomie şi Astrofizică, respectiv, Matematică aplicată în Fizică, din spectrul cărora cităm: Analiza spectrală a meteorilor, Observaţiile astronomice şi nebulozitatea atmosferică, Experimente cu pendulul lui Foucault şi pendulul paraconic realizate la Planetariul Suceava în perioada 2007-2009, Fibonacci – noi ipoteze, Formularea tensorială (cvadridimensională) a teoriei relativităţii ş.a.

Desfăşurarea prezentării lucrărilor, a discuţiilor şi comentariilor pe marginea acestora, pe parcursul a aproape 3 zile, au avut loc în localul Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” din Suceava (care în 2010 împlineşte vârsta venerabilă de 150 de ani) într-o atmosferă colegială chiar dacă uneori dialogul între participanţi a luat forme ceva mai aprinse la unele teme (mai ales în cadrul primei mese rotunde).

S-au reţinut şi câteva concluzii cu privire la viitorul publicaţiilor (revistelor) EVRIKA şi CYGNUS: intenţia realizării unui număr mai mare de abonamente individuale şi/sau colective, asigurarea acurateţei mesajelor printr-o insistentă corectură şi control (ştiinţific şi literar) a articolelor şi problemelor ce urmează a fi încredinţate tiparului, sensibilizarea inspectoratelor şcolare judeţene cu privire la apariţia periodică lunară şi semestrială a acestor reviste, solicitarea MECI din România de a încuraja şi recunoaşte la un punctaj sporit pe cei ce publică (mai ales lucrări originale) în revistele respective, evitarea plagiatului indicarea, acolo unde este cazul a bibliografiei (obligatoriu), o mai bună difuzare a revistelor în toate mediile interesate inclusiv în afara graniţelor ţării pentru schimb de informaţii cu reviste similare din alte ţări ale lumii şi, mai ales, din ţările Comunităţii Europene din care România face parte etc.

Aşa cum afirmam şi altă dată, nu-i deloc uşor să organizezi o astfel de manifestare fără nici un sprijin material exterior, bazându-te doar pe taxa de participare (40 lei/persoană) în care se include masa, cazarea şi materialele colocviului (program, revista CYGNUS, ecuson), mai ales în această perioadă de austeritate economică şi financiară. Şi totuşi dacă este dorinţă şi voinţă, viaţa a dovedit că se poate. Colocviul şi-a încheiat lucrările în prima jumătate a zilei de 6 septembrie 2009 epuizându-se toate lucrările din program pe care le-au avut autorii prezenţi la manifestare. Toţi participanţii au primit Diplome de participare iar cele mai valoroase lucrări prezentate urmează a fi publicate în numerele viitoare ale revistelor EVRIKA şi CYGNUS în măsura în care autorii vor dori acest lucru şi se vor abona la revistele în cauză. Manifestarea a inclus participanţi din 21 de judeţe ale ţării şi din Bucureşti ceea ce dovedeşte că încă n-am reuşit să sensibilizăm toţi profesorii de Fizică din ţară în legătură cu această manifestare care, potrivit informaţiilor noastre, în acord cu specificul ei, este unică.

Am mers şi mergem în continuare pe ideea că schimbul de opinii prin contactele ce se realizează cu acest prilej, schimbul de experienţă (dacă nu-i perimată expresia), întâlnirile ca atare etc. aduc o contribuţie notabilă creşterii nivelului de performanţă al învăţământului – în speţă al Fizicii.

Este regretabil şi în acelaşi timp inexplicabil la un moment dat, de ce nici la această ediţie a Colocviului n-a participat nici un reprezentant al MECI deşi invitaţiile au fost trimise în timp util. Să sperăm că acest absenteism (să nu-i zicem indeferentism sau boicot)se datorează unei anume conjuncturi şi că nu are o altă conotaţie.

Ne-am permite cu acest prilej să precizăm că de ani buni redacţia revistei CYGNUS insistă să primească recunoaşterea ei de către Comisia de specialitate a MECI dar fără succes! Să fie clar: nu cerem mila nimănui  şi nici obedienţi nu putem fi. Revista nu are nici un profit comercial şi supravieţuieşte din banii celor care o fac. Suntem optimişti şi prea tineri spiritual ca să nu reuşim cândva. Nu ştiu când! În încheiere mulţumim Inspectoratului Şcolar al Judeţului Suceava, Societăţii Române de Fizică şi Asociaţiei Profesorilor de Fizică din Învăţământul Preuniversitar din România pentru sprijinul şi susţinerea acestei manifestări, Colegiului Naţional „Spiru Haret”, „Ştefan cel Mare” şi „Petru Rareş” din Suceava pentru implicarea directă în organizarea şi desfăşurarea lucrărilor Colocviului.

Părerea exprimată de participanţi, la finele manifestării, a fost că aceasta şi-a atins obiectivele propuse şi că s-au simţit bine la Suceava, chiar dacă la această ediţie au lipsit acţiunile de destindere şi relaxare (n-a mai fost posibilă tradiţionala excursie în munţii Bucovinei şi monumentele istorice medievale) din motive de ordin financiar.

Prof. Romulus SFICHI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *